Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ.. 1

 1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU
 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?
 4. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?
 5. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 8. ROZDĚLOVNÍK

 

 1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU
 • V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek http://www.alfain.eu/ a internetového obchodu umístěného na našich webových stránkách, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 • Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete.

1.4.      Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás         k tomu opravňuje?
 5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 6. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

            Firma: ALFA IN a.s.
            IČ 25535366
            se sídlem Nová Ves 74, 675 21

            společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 2702

kontaktní e-mail:  epo@alfain.eu
kontaktní telefon: 568 840 009
naše webové stránky: www.alfain.eu

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

3.1.      Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, whatsapp).

3.2.      Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

3.3.      Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3.4.      Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

3.5.      Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít
o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.6.      Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

            Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

3.7.      Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

__________________________________________________________________________

 1. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU
  A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

 4.1.      Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních          povinností

 Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například dodání objednaného zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např.
i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

4.2.      Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových
            a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.3.      Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí           osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme
o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se
  o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy ukončit tím, že nám zašlete na náš email epo@alfain.eu zprávu o tom, že již taková obchodní sdělení nechcete zasílat. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, whatsapp, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

 4.4.      Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4.5.      Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby. Zejména se jedná o daňového poradce, auditorskou společnost, advokátní kancelář, správce IT. S těmito osobami máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

__________________________________________________________________________

 1. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

5.2.      Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

5.3.      Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

5.4.      Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5.5.      Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

5.6.      Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

5.7.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

__________________________________________________________________________

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

6.1.      V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu epo@alfain.eu. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 6. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

6.2.      Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.alfain.eu  Toto znění je účinné od 1.7.2020